Thay hình đại diện chủ đề: Ứng dụng [Xposed] Flat Style Bar Indicators: thay đổi icon pin, sóng dễ dàng

[Xposed] Flat Style Bar Indicators: thay đổi icon pin, sóng dễ dàng