Phần mềm In file từ thiết bị di động trên máy tính thông qua Dropbox

Thảo luận trong 'Windows' bắt đầu bởi VanHelsing, 12 Tháng mười một 2013.

 1. Có nhiều cách để in file từ thiết bị di động trên máy tính để bàn nhưng hầu hết đều khá phức tạp. Hôm nay Congnghe.5giay sẽ giới thiệu cho các bạn cách thức rất đơn giản dựa trên công cụ phổ biến hiện nay là Dropbox .

  In file từ thiết bị di động trên máy tính thông qua Dropbox - 4206

  Bước 1: Cài Dropbox trên PC và các thiết bị di động của bạn.
  Phiên bản cho Windows: https://www.dropbox.com/downloading?os=win
  Mac OS: https://www.dropbox.com/downloading?os=mac
  Linux: https://www.dropbox.com/downloading?os=lnx
  Các hệ điều hành mobile: iOS, Android, BlackBerry

  Bước 2: Tải về file script sau đây và sử dụng trên máy cài Windows và có máy in. http://img.labnol.org/files/17827/eprint.zip

  In file từ thiết bị di động trên máy tính thông qua Dropbox - 4207

  Bước 3: Mở file eprint.vbs và nhấp đôi để cài vào máy. Sau khi hoàn tấtbaạn sẽ có được 1 folder "PrintQueue" trong folder Dropbox của bạn.

  In file từ thiết bị di động trên máy tính thông qua Dropbox - 4208

  Bước 4: Upload file cần in vào folder PrintQueue, máy in của bạn sẽ tự động in ra file đó.

  Và đừng quên bật sẵn máy in nhé ^^
  Chủ đề tương tự
  Last edited by a moderator: 14 Tháng mười một 2013
  chuaxam thích bài này.
 2. cpc

  cpc Rất To Group!

  click vào link nhưng ko tải được cái script này, giờ sao nhỉ :confused:
 3. VanHelsing

  VanHelsing Guest

 4. VanHelsing

  VanHelsing Guest

  Ai không tải đc thì có thể copy đoạn sau vào notepad và save lại thành file vbs
  Mã:
  'Remote Printing through Dropbox
  'Written by Amit Agarwal http://www.labnol.org/
  Option Explicit
  On Error Resume Next
  Const WAIT_TIME = 5000 '5 seconds
  Const PRINT_TIME = 5000 '5 seconds
  Dim WshShell, fso, configFile, objReadFile, str64, strPath, ApplicationData
  Dim dbWatchDir, attFolder, objShell, objFolder, colItems, objItem, dbLogDir, logFolder, doneFolder
  Set WshShell = CreateObject("Wscript.Shell")
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  ApplicationData = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%APPDATA%")
  'Find the Dropbox Folder Location
  configFile = ApplicationData & "\Dropbox\host.db"
  If fso.FileExists( configFile ) Then
  Set objReadFile = fso.OpenTextFile( configFile, 1)
  Do Until objReadFile.AtEndOfStream
   str64 = objReadFile.ReadLine
  Loop
  strPath = Base64Decode(str64)
  'WScript.Echo "Your Dropbox folder is located at " & strPath
  Else
  WScript.Echo "Looks like Dropbox is not installed on this computer." & VbCrLf & "Please install Dropbox and run this script again."
  WScript.Quit()
  End If
  dbWatchDir = strPath & "\Attachments"
  If Not fso.FolderExists (dbWatchDir) Then
  Set attFolder = fso.CreateFolder (dbWatchDir)
  WScript.Echo "Created a folder to hold your new print jobs - " & dbWatchDir
  End If
  dbLogDir = dbWatchDir & "\Print_Log"
  If Not fso.FolderExists (dbLogDir) Then
  Set logFolder = fso.CreateFolder (dbLogDir)
  WScript.Echo "Created a folder to hold processed jobs - " & dbLogDir
  End If
  Do While True
  Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
  Set objFolder = objShell.Namespace(dbWatchDir)
  Set colItems = objFolder.Items
  doneFolder = dbLogDir & "\" & DateDiff("s", "1/1/2010", Now)
  For Each objItem in colItems
  If Not objItem.IsFolder Then 
   If Not fso.FolderExists (doneFolder) Then
   Set logFolder = fso.CreateFolder (doneFolder)
   WScript.Echo "Created a folder to save processed jobs - " & doneFolder
   End If
   objItem.InvokeVerbEx("Print")
   WScript.Echo "Now printing: " & objItem.Name 
   WScript.Sleep(PRINT_TIME)
   fso.MoveFile dbWatchDir & "\" & objItem.Name & "*", doneFolder
  end if
  Next
  WScript.Sleep(WAIT_TIME)
  Set objShell = nothing
  Set objFolder = nothing
  Set colItems = nothing
  Loop
  ' Decodes a base-64 encoded string (BSTR type).
  ' 1999 - 2004 Antonin Foller, http://www.motobit.com
  Function Base64Decode(ByVal base64String)
   Const Base64 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
   Dim dataLength, sOut, groupBegin
   base64String = Replace(base64String, vbCrLf, "")
   base64String = Replace(base64String, vbTab, "")
   base64String = Replace(base64String, " ", "")
   dataLength = Len(base64String)
   If dataLength Mod 4 <> 0 Then
    Err.Raise 1, "Base64Decode", "Bad Base64 string."
    Exit Function
   End If
   For groupBegin = 1 To dataLength Step 4
    Dim numDataBytes, CharCounter, thisChar, thisData, nGroup, pOut
    numDataBytes = 3
    nGroup = 0
    For CharCounter = 0 To 3
     thisChar = Mid(base64String, groupBegin + CharCounter, 1)
     If thisChar = "=" Then
      numDataBytes = numDataBytes - 1
      thisData = 0
     Else
      thisData = InStr(1, Base64, thisChar, vbBinaryCompare) - 1
     End If
     If thisData = -1 Then
      Err.Raise 2, "Base64Decode", "Bad character In Base64 string."
      Exit Function
     End If
     nGroup = 64 * nGroup + thisData
    Next
   
    nGroup = Hex(nGroup)
    nGroup = String(6 - Len(nGroup), "0") & nGroup
   
    pOut = Chr(CByte("&H" & Mid(nGroup, 1, 2))) + _
     Chr(CByte("&H" & Mid(nGroup, 3, 2))) + _
     Chr(CByte("&H" & Mid(nGroup, 5, 2)))
   
    sOut = sOut & Left(pOut, numDataBytes)
   Next
   Base64Decode = sOut
  End Function
 5. cpc

  cpc Rất To Group!

Chia sẻ trang này

Quan tâm nhiều
chuyển mạng giữ số online
chuyển mạng giữ số online
bởi luluphuong, 15 Tháng một 2019 lúc 18:40
Chuyển mạng đã áp dụng cho trả trước!
Chuyển mạng đã áp dụng cho trả trước!
bởi Buiducnam, 19 Tháng một 2019 lúc 20:49
Mua sim Viettel gía siêu rẻ!
Mua sim Viettel gía siêu rẻ!
bởi lê văn lương, 20 Tháng một 2019 lúc 13:37